Mở thẻ tín dụng cho giáo viên, giảng viên dễ hay không